آزمون چرخه مبتدی / Deca

- Sep 07, 2020-

تستوسترون - Enanthate : 500mg هفته 1-12
Deca Durabolin: هفته 1-12, 200mg

این یکی از بهترین چرخه استروئید حجیم برای مبتدیان در نظر گرفته شده است. این پشته بسیار برای افرادی که در حال تلاش از استروئیدها برای اولین بار توصیه می شود, چرخه حجیم مبتدی کامل.

در این استروئید چرخه حجیم مبتدی هستند تست / دسته کوچک موسیقی جاز Deca محاکمه شده است و پشته اثبات شده است که به یک فرد حداکثر دستاوردهای با عوارض جانبی بسیار کم است. این دسته موسیقی جاز نیز محبوب ترین پشته پایه خارج وجود دارد و به کاربر می دهد گزینه ای برای تغییر چرخه استروئید آینده برای حجیم.


The Beginner Cycle Test Deca